روزنامه نگار

 1. خبرنگار ورزشی

  ۲

  (٠٢٣١)٤٤٣١٣٠٣

  ٠٩٣٨٣٣١٠٠٣٤

  ایران -استان سمنان -شهرستان سمنان -شهر سمنان -منطقه بلوار قائم - بلوار قائم روزنامه پيام استان سمنان

 2. خبرنگار و عکاس
  SONY DSC

  ۳

  (٠٢٣١)٣٣٤١٣٠٢

  ٠٩١٩١٣٤٤٤٢٣

  ایران -استان سمنان -شهرستان سمنان -شهر سمنان -منطقه بلوار قائم - بلوار قائم روزنامه پيام استان سمنان