شهرك صنعتي مهديشهر

 1. شرکت درجزین صنعت

  ۳

  ٨٨٨٢٢٨٥٨

  ٨٨٨١٢٩٣١

  ٠٩١٢١٢١٤٩٠

  ایران -استان سمنان -شهرستان مهدیشهر -شهر مهديشهر -منطقه كيلومتر٩ جاده مهديشهر - منطقه غنچه انگوري