كلينيك هاي مشاوره و خدمات روانشناختي

 1. ترک اعتیاد طلوع سبز

  ۱

  ۰۲۳-۳۳۳۴۸۶۴۵

  ۰۲۳-۳۳۳۴۸۶۱۷

  ایران -استان سمنان -شهرستان سمنان -شهر سمنان -منطقه سعدی - خیابان قدس-خیابان تامین اجتماعی-جنب شیرینی فروشی خانه زر
  ساعت کار9 الی 13 شیفت صبح

 2. مرکز مشاوره حیات

  ۴

  ٣٣٣٨٤٣٠ـ٠٢٣١

  ایران -استان سمنان -شهرستان سمنان -شهر سمنان -منطقه ابوذر - خيابان ابوذر روبروي درمانگاه ٥ اذر داخل كلينيك مشاوره