داروخانه

 1. داروخانه آریا

  ۱

  ٣٣٢٢٠١٥ـ٠٢٣١

  ایران -استان سمنان -شهرستان سمنان -شهر سمنان -منطقه ميدان امام خميني - ابتداي بلوار حكيم الهي
  كد پستي ٣٥١٨٦٩٩١٤١

 2. داروخانه قومس

  ۳

  ۳۳۴۲۰۰۹_۰۲۳۱

  ایران -استان سمنان -شهرستان سمنان -شهر سمنان -منطقه میدان معلم - روبروی سازمان مسکن و شهرسازی
  مجتمع تجاری معلم