كارخانه گچ

 1. شرکت گچ اقبال

  ۲

  ٣٣٦٠٤٤٠١ـ٠٢٣

  ٣٣٦٠٣٢٥٥ـ٠٢٣

  ٠٩١٢٢٣١١١٤٨

  ایران -استان سمنان -شهرستان سمنان -شهر سمنان -منطقه مومن آباد - كارخانه گچ اقبال

 2. سینا گچ

  ۴

  (٠٢٣١)٣٣٥٣٢٠٣

  ایران -استان سمنان -شهرستان سمنان -شهر سمنان - كيلومتر ١٤ جاده فيروزكوه