آسيا

 1. بیمه آسیا(٢٩٨٠)

  ۱

  ٤٤٣٨٩٢٠ـ٠٢٣١

  ٤٤٥٢٣٣٠ـ٠٢٣١

  ایران -استان سمنان -شهرستان سمنان -شهر سمنان -منطقه بلوار جمهوري - بالاتر از كوچه ١٣ جنب ويديوكلوپ
  ٣٥١٩٧٦٩٩٣٥

 2. بیمه آسیا(کد٣٩١٧)

  ۲

  ٣٣٣١٤١٥ـ٠٢٣١

  ٣٣٣١٥١٤ـ٠٢٣١

  ٠٩١٢٥٣١٨٢٣٧

  ایران -استان سمنان -شهرستان سمنان -شهر سمنان -منطقه ميدان امام رضا - نرسيده به ميدان امام رضا جنب اورژانس ١١٥ روبروي پارك كودك
  ٣٥١٤٦٩٣٦٧٤

 3. بیمه آسیا(کد٠٢٧١)

  ۴

  ٣٣٣٨٨٦٨ـ٠٢٣١

  ٠٩١٢٢٣١٠٣٨٤

  ایران -استان سمنان -شهرستان سمنان -شهر سمنان -منطقه خيابانم شهدا - روبروي بانك صادرات نمايندگي بيمه آسيا

 4. بیمه آسیا(کد ٢۶٧٣)

  ۵

  ٤٤٤٤٧٢٨ـ٠٢٣١

  ٤٤٤٤٧٢٦ـ٠٢٣١

  ٠٩١٢٤٣١٣٩٦٠

  ایران -استان سمنان -شهرستان سمنان -شهر سمنان -منطقه ميدان مطهري - جنب عكاسي روحاني طبقه دوم بانك توسعه
  ٣٥١٤٧١٤١٣٧