شركت هاي خدماني

 1. قالی شوئی زرین

  ۱

  ٣٣٢٦٦٤٠ـ٠٢٣١

  ٣٦٢٢٦٦٥ـ٠٢٣٢

  ٠٩١٢١٣١٩٢٦٩

  ایران -استان سمنان -شهرستان سمنان -شهر مهديشهر -منطقه بلوار كارگر - ناحيه صنعتي