دفتر اسناد رسمی شماره ٩

عبدالمجيد غريب

(٠٢٣١)٣٣٤٦٠٤٧-٣٣٤٠٧٥٨

ایران -استان سمنان -شهرستان سمنان -شهر سمنان -منطقه باغ فردوس - خيابان باغ فردوس نرسيده به سراي وليعصر مجتمع نشاط طبقه اول

کد اشتراک: ۶۰۹ تاریخ بروز رسانی: ۳۰ مرداد ۱۳۹۲