دفتر اسناد رسمی شماره ١۶

بهزاد برناكي

(٠٢٣١)٣٣٤٢٥٢٩

ایران -استان سمنان -شهرستان سمنان -شهر سمنان -منطقه بلوار قدس - بلوار قدس روبروي شوراي شهر جنب نمايشگاه اتومبيل سورتمه

کد اشتراک: ۶۱۰ تاریخ بروز رسانی: ۳۰ مرداد ۱۳۹۲