خبرنگار و عکاس

سيد منصور عمادي

(٠٢٣١)٣٣٤١٣٠٢

٠٩١٩١٣٤٤٤٢٣

ایران -استان سمنان -شهرستان سمنان -شهر سمنان -منطقه بلوار قائم - بلوار قائم روزنامه پيام استان سمنان

کد اشتراک: ٧٢٨ تاریخ بروز رسانی: ۲۸ اسفند ۱۳۹۲