خبرنگار ورزشی

مرتضي دهرويه

(٠٢٣١)٤٤٣١٣٠٣

٠٩٣٨٣٣١٠٠٣٤

ایران -استان سمنان -شهرستان سمنان -شهر سمنان -منطقه بلوار قائم - بلوار قائم روزنامه پيام استان سمنان

کد اشتراک: ٧٢٩ تاریخ بروز رسانی: ۲ شهریور ۱۳۹۲