روزنامه نگار و استاد ادبیات

استاد منصور فرزامي

٣٣٤١٠٠٠-٠٢٣١

٠٩١٢٤٣١١١٢٨

ایران -استان سمنان -شهرستان سمنان -شهر سمنان -منطقه بلوار قائم - روزنامه پيام استان سمنان

کد اشتراک: ٨٢٨ تاریخ بروز رسانی: ۹ شهریور ۱۳۹۲